Kongres Polskiego Związku Judo – co to było ?

List otwarty : Prezesów Zenona Mościńskiego – Prezesa Śląskiego Związku Judo i Dariusza Grochowskiego – Prezesa Warszawsko – Mazowieckiego Związku Judo.
Szanowni Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Związku Judo,


List otwarty : Prezesów Zenona Mościńskiego – Prezesa Śląskiego Związku Judo i Dariusza Grochowskiego – Prezesa Warszawsko – Mazowieckiego Związku Judo.

Szanowni Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Związku Judo,

Na dzień 26 czerwca 2016 r. zwołany został Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Judo, podczas którego miały zostać m.in. rozpatrzone sprawozdanie Zarządu z działalności PZ Judo oraz sprawozdanie finansowe. Zasady podejmowania decyzji (uchwał) przez Kongres oraz warunki ważności uchwał władz Związku określone są postanowieniami Statutu PZ Judo.
W chwili obecnej w PZ Judo obowiązuje Statut ze zmianami uchwalonymi podczas Kongresu 13 września 2015 r., którego tekst jednolity stanowił załącznik do wniosku o zmianę danych w KRS i którego egzemplarz, podpisany przez Prezesa i Wiceprezesa PZ Judo, znajduje się w aktach rejestrowych Sądu. Jednocześnie należy wskazać, że znajdujący się w KRS tekst jednolity Statutu nie odpowiada uchwałom podjętym w dniu 13 września 2015 r. w zakresie § 26 ust. 4.
Zgodnie z § 21 ust. 3 ww. tekstu jednolitego Statutu, uchwały władz (w tym Kongresu) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W zakresie podejmowania uchwał przez Kongres, postanowienia Statutu nie zawierają odrębnych regulacji, w związku z czym do podjęcia ważnej uchwały podczas Kongresu w dniu 26 czerwca 2016 r. konieczna była obecność podczas głosowania co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wg. informacji podanych przez Zarząd, uprawnionych do głosowania w dniu 26 czerwca 2016 r. było 404 członków, a zatem do podjęcia ważnej uchwały na tym Kongresie konieczna była zwykła większość przy obecności co najmniej 202 członków. W dniu 26 czerwca 2016 r. obecnych na Kongresie było jedynie 78 przedstawicieli członków zwyczajnych, a zatem nie było stosownego quorum do podejmowania ważnych uchwał w myśl postanowień 21 ust. 3 Statutu PZ Judo – Kongres ten nie mógł podejmować ważnych uchwał.
​Nie tylko powyższy zapis Statutu został przez Zarząd PZ Judo złamany, nie zostały bowiem spełnione zapisy Statutu § 25 pkt. 3: „Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad Zarząd powinien wysłać Członkom oraz umieścić na stronie internetowej Związku nie później niż 14 dni przed datą Kongresu”. Dalej nie przygotowano do rozpatrzenia i nie dostarczono do dnia kongresu sprawozdania Komisji Rewizyjnej czym naruszono Statut w § 23 „Do kompetencji Kongresu należy: 1) rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej” i § 31 Komisja Rewizyjna pkt. „…5. Komisja Rewizyjna przedstawia Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności”.
​Część delegatów, która uzyskała swoje mandaty na Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy w dn. 8.03.2016 r. zgodnie z: § 39, Ordynacja Wyborcza: „3. Za każdą osobę posiadającą aktualną klasę sportową mistrzowską międzynarodową klubowi sportowemu przysługuje jeden mandat dodatkowy” została tych mandatów pozbawiona w sposób całkowicie dowolny i nie znalazła się na liście osób uprawnionych do udziału w Kongresie Sprawozdawczym w dniu 26.06.2016 r. Należy zauważyć, że Statut z roku 2008 w § 25, a aktualny w § 24 stanowi w pkt. 2: „.Delegaci i zastępcy delegatów wybierani są na okres 4 lat, a ich mandaty wygasają z dniem ogłoszenia uchwały o zwołaniu następnego Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego”, a w pkt. 3 „Przed upływem okresu wymienionego wyżej mandat delegata lub jego zastępcy wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go przez zebranie, które go wybrało. W przypadku wygaśnięcia mandatu właściwe zebranie dokonuje wyboru nowego delegata”.
Nadmienić należy, że żadne inne przepisy Statutu nie określają tych spraw jak również nie precyzują czy możliwe jest uzyskanie mandatu w tym trybie w trakcie kadencji. Delegaci o wygaszeniu mandatu nie zostali zawiadomieni w żadnym trybie.
Dużo formalnych uwag można mieć do zaproponowanego porządku i regulaminu obrad, który nie przewidywał powołania Komisji Mandatowej, ani Mandatowo-Skrutacyjnej. Zgłaszanie uchwał przysługiwało jedynie Zarządowi PZ Judo. O prawomocności zebrania decydować miał Przewodniczący zebrania, nie wiadomo na jakiej podstawie, ponieważ brak było komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, która powinna przygotować protokół mówiący o ilości wydanych mandatów i to ona powinna stwierdzić czy zebranie jest prawomocne czy nie.
Z uwagi na brak możliwości podejmowania ważnych uchwał przez Kongres, część przedstawicieli członków zwyczajnych obecnych na Kongresie, działając w poszanowaniu obowiązującego Statutu i przestrzegając jego postanowień, odmówiła dalszego udziału w Kongresie i zdała mandaty.
Prawdopodobnie nie doszłoby do tej sytuacji gdyby na stronie internetowej PZ Judo został opublikowany obowiązujący Statut, jaki został złożony do KRS i zatwierdzony przez Sąd. Członkowie zwyczajni PZ Judo nie mogli bowiem zapoznać się ze zmianami jakie zostały wprowadzone przez Kongres z dnia 13.09.2015 roku. i odpowiednio wcześniej zareagować aby wyjaśnić nieścisłości związane z zapisami Statutu w sprawach kluczowych, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia Kongresu PZ Judo.
Mając na uwadze zaistniałą sytuację należy wskazać, iż uchwały podjęte podczas Kongresu w dniu 26 czerwca 2016 r. są nieważne jako podjęte niezgodnie z postanowieniami Statutu PZ Judo. Istotną kwestią wymagającą pilnego wyjaśnienia jest także ustalenie powodów i przyczyn przedłożenia do sądu rejestrowego jednolitego tekstu Statutu, niezgodnego z uchwałami podjętymi przez Kongres w dniu 13 września 2015 r.

Prezes ​​​​ ​ Prezes
Śląskiego Związku Judo​​ ​Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo
Zenon Mościński​​​ Dariusz Grochowski

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner