ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

Zarząd Śląskiego Związku Judo zwołuje
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚLASKIEGO ZWIĄZKU JUDO
Termin zebrania: 28.06.2017


Zarząd Śląskiego Związku Judo zwołuje
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚLASKIEGO ZWIĄZKU JUDO
Termin zebrania: 28.06.2017
Godzina: 16 30 w pierwszym terminie
17 00 w drugim terminie
Miejsce Zebrania: Bytom, statutowa siedziba Władz ŚZJudo,
Hala Judo GKS „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90
W załączniku:
1. Porządek obrad
2. Regulamin obrad

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO
BYTOM 28.06.2017

1.Otwarcie obrad
Powitanie uczestników i gości
Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego obrad.

2.Przejęcie funkcji przez przewodniczącego obrad
Powołanie protokolanta

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie regulaminu obrad.

5. Powołanie Komisji:
a/ Mandatowo- skrutacyjnej
b/ Uchwał i Wniosków

6. Ogłoszenie wyników pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej dotyczące prawomocności obrad.

7. Sprawozdanie Zarządu Śląskiego Związku Judo z działalności statutowej za rok 2016.

8. Sprawozdanie finansowe Śląskiego Związku Judo za rok 2016.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

10. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Zarządu Śląskiego Związku Judo za 2014.

11. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego Śląskiego Związku Judo za 2016.

12. Dyskusja, sprawy różne.

13. Przyjęcie Uchwał i wniosków.

14. Zamknięcie obrad.

Regulamin obrad
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO
BYTOM 28.06.2017

§ 1
Walne Zebranie obraduje w oparciu o Statut Śląskiego Związku Judo oraz program i regulamin obrad.

§ 2
W Walnym Zebraniu uczestniczą:

1. Członkowie Śląskiego Związku Judo tj. kluby z czynnym i biernym prawem wyborczym reprezentowane przez swoich delegatów.

2. Zaproszeni goście i inne osoby z głosem doradczym.

3. Zgodnie z Uchwałą Zarządu każdy klub reprezentuje jeden delegat. Dodatkowa ilość delegatów przysługuje klubom posiadającym zawodników z aktualną klasą sportową mistrzowską międzynarodową, po jednym delegacie dodatkowo za każdą klasę mistrzowską międzynarodową.

§3
Dla ważności obrad Walnego Zebrania wymagana jest obecność 50% delegatów reprezentujących członków Śląskiego Związku Judo w I- szym terminie i dowolna ilość upoważnionych do udziału w Walnym Zebraniu w II- gim terminie.

§4
Listy członków delegatów z klubów Śląskiego Związku Judo z czynnym i biernym prawem wyborczym powinny być sporządzone przed Walnym Zebraniem i przedstawione na Walnym Zebraniu komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w celu stwierdzenia prawomocności obrad.

§5
Walne Zebranie otwiera Prezes Śląskiego Związku Judo i przedstawia kandydaturę przewodniczącego obrad. Zgromadzeni delegaci mają prawo zgłosić kandydaturę przewodniczącego.

§6
Walne Zebranie dokonuje wyboru:
1. W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Walne Zebranie nie zadecyduje inaczej.
a) Przewodniczącego obrad proponowanego przez Prezesa otwierającego obrady lub proponowanego przez delegatów i poddane pod głosowanie
b) Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej- 2 lub 3 osobowej celem stwierdzenia prawomocności obrad i liczenia głosów. Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie może kandydować do władz Śląskiego Związku Judo.
c) Komisji Uchwał i Wniosków 2 lub 3 osobowej celem przedstawienia uchwał i wniosków wynikających z obrad.

Komisje wybierają przewodniczących z własnego grona. Przewodniczący Komisji przedstawiają uczestnikom Walnego Zebrania wyniki prac komisji oraz zdają pisemne sprawozdanie z prac komisji podpisane przez członków komisji.

§7
Przewodniczący obrad:
1. Prowadzi obrady czuwając nad ich sprawnym przebiegiem.
2. Udziela głosu zebranym.

§8
1. Obecnym na Walnym Zebraniu przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji, po uprzednim zgłoszeniu woli zabrania głosu do Przewodniczącego obrad i uzyskaniu od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.
2. Przewodniczący obrad władny jest określić maksymalny czas trwania jednego wystąpienia.
3. Przewodniczący obrad władny jest odbierać prawo głosu, jeżeli wystąpienie przekracza ustalony czas trwania przemówień lub nie licuje z powagą obrad.
4. Mówcy zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie winni ograniczyć czas ich trwania do 3 minut.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń.
Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.
6. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a szczególności wnioski:
a) o sprzeczności ze statutem lub regulaminem
b) o głosowaniu bez dyskusji
c) o przerwie w dyskusji
d) o zamknięciu listy mówców
e) o ograniczeniu czasu przemówień
f) o zarządzaniu przerwy
g) o głosowaniu nad częścią lub całością wniosku.
h) o zamknięciu listy kandydatów do komisji i władz Związku

7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.

§9
1. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu przysługuje delegatom z biernym i czynnym prawem wyborczym.
2. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski, przy czym jako pierwszy powinien być głosowany wniosek najdalej idący.

§10
1. Głosowanie nad wnioskami i uchwałami Walnego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Każdy delegat klubu uczestniczący prawomocnie w Walnym Zebraniu ma prawo do oddalenia jednego głosu w każdym głosowaniu.

§11
Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Protokólanta winien zawierać datę, porządek, opis przebiegu dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania podane w liczbach.

§12
Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Walnego Zebrania mają delegaci uczestniczący prawomocnie w Walnym Zebrania.

§13
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Przewodniczącemu obrad.

§14
Regulamin staje się ważny i prawomocny po jego przedstawieniu uczestnikom Walnego Zebrania i zaakceptowaniu go większością głosów przez uprawnionych do głosowania.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner