Aktualizacja danych adresowych członków PZ Judo

Na prośbę Polskiego Związku Judo przekazujemy informację, prosimy o aktualizację danych.

Załączniki i oryginalna treść dostępna na stronie PZJUDO.PL

W związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie PZ Judo w dniu 17.06.2023 zmiany w Statucie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o niezwłoczną aktualizację Państwa danych korespondencyjnych.
Zgodnie z treścią uchwały nr 10/2023 z dnia 17.06.2023:
§ 25 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Judo otrzymuje brzmienie:
„O terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego, Kongresu Sprawozdawczego i Kongresu Nadzwyczajnego Zarząd zawiadamia Członków Związku komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Związku oraz doręczonym członkom PZ Judo pocztą elektroniczną, na adresy email wskazane w wykazie aktualnej listy Członków PZ Judo zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej PZ Judo, nie później niż 30 dni przed Kongresem. W przypadku niepodania przez Członka PZ Judo adresu email lub podania niewłaściwego adresu email, przyjmuje się, że komunikat zamieszczony na stronie internetowej Związku spełnia wymogi skutecznego powiadomienia członka PZ Judo. Członkowie Związku mogą zgłaszać propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad na 21 dni przed terminem Kongresu. Za dzień zgłoszenia propozycji lub uwag uznaje się dzień nadania korespondencji listem poleconym lub dzień wysłania listu elektronicznego na adres oficjalnej poczty elektronicznej PZ Judo. W przypadku nieuznania zgłoszonych propozycji lub uwag przez Zarząd Związku za zasadne, zgłaszający ma prawo zgłosić je na Kongresie. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad Zarząd powinien wysłać Członkom oraz umieścić na stronie internetowej Związku nie później niż 14 dni przed datą Kongresu.”
Zgłoszenia należy dokonać na załączonym pliku. Poprawne zgłoszenie zawiera pieczątkę klubu oraz podpisy zgodnie z reprezentacją.
Wypełniony załącznik należy wysłać na adres pzjudo@pzjudo.pl

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner